Protikorozní
ochrana

Protikorozní ochrana Bodky

Mobilní zařízení

Vysokotlaký bezvzduchový stříkací systém airless.

Bezpečnost při práci

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsí.

Korozní inženýr

Příprava povrchu, aplikace a hotový nátěr kontrolován korozní inženýr.

Od přípravy povrchu, přes návrh nátěrového
systému a aplikaci po kontrolu jeho jakosti

Protikorozní ochranu aplikujeme na otryskaný nebo mechanicky očištěný povrch. Nanášení nátěrové hmoty provádíme ručně nebo nástřikem airless. Protikorozní ochranu provádíme jak na stavbách, tak přímo u výrobců ocelových konstrukcí.

Před nanesením protikorozního systému je nezbytné povrch očistit od nečistot, které snižují přilnavost a způsobují korozi materiálu pod nimi. Přítomnost nečistot snižuje účinnost protikorozní ochrany, čištění proto musí být profesionální. Podle typu znečištění a jiných okolností volíme nejvhodnější typ předpřípravy povrchu.Mechanické čištění

Mechanické čištění

Mechanické očištění se provádí v těch případech, když nelze provést tryskání povrchu, například z ekologických důvodů, v těžko přístupných konstrukcích nebo v uzavřených prostorách. Tento typ predpřípravy využíváme i tehdy, když se jedná o nátěr s nižší dobou životnosti nátěrového systému.

Vysokotlaké čištění

Při vysokotlakém čištění se povrch zbavuje prachu, mastnoty, soli a nesoudržných barev. Čištění je velmi účinné, neabrazivní a nemá vliv na profil konstrukce ani na drsnost povrchu.Naše zařízení zahřívá vodu až na 100 °C při tlaku 800 barů a průtoku 30 l/min. Typ stroje volíme podle druhu znečištění a materiálu, který se má čistit.

Vysokotlaké čištění
Vysokotlaké čištění

Tryskání

Tryskání představuje nejkvalitnější předúpravu povrchu. Při tryskání se za pomocí proudu vzduchu a abraziva zbavuje kovový nebo betonový povrch od rzi, nánosů nečistot a starých nátěrů před sanací nebo aplikací nátěrových hmot.

Vhodně zvolený nátěrový systém chrání povrch před korozí, negativními vlivy prostředí, ovlivňuje spolehlivost provozu a také požadovanou životnost. Při volbě nátěrového systému pracujeme s více faktory.Jak vybrat správný nátěrový systém

Korozní agresivita prostředí

Na korozi a tedy i nátěrový systém má vliv teplota prostředí, jeho vlhkost, UV záření, exhalace, mechanické zatížení a také blízkost provozů, které mohou zvyšovat agresivitu prostředí. Toto vše bereme v úvahu při návrhu optimálního nátěrového systému.

Požadovaná životnost nátěrového systému

Životnost nátěru je různá. O nízké životnosti mluvíme, pokud se pohybuje v rozmezí 2 - 5 let, střední 5 - 15 let a vysoké více než 15 let. Vlastnosti nátěrového systému přizpůsobujeme požadavkům zákazníka.

Stanovit si požadovanou životnost nátěrového systému
Korozní agresivita prostředí:

Charakteristika povrchu, který má být ošetřen

Na přípravné práce a volbu nátěrového systému je důležité zvážit dostupnost povrchu, stav koroze, stupeň znečištění, přítomnost svarů, štěrbin, starých vrstev nátěru či drsnost povrchu. Pro kvalitně odvedenou protikorozní ochranu je proto důležité svěřit ji do rukou odborníkům.

Nátěrové hmoty

Nátěrové hmoty

Jsme držitelem nekolika certifikátů osvědčujících schopnost aplikovat tyto nátěrové systémy v požadované kvalitě. Nátěrové hmoty aplikujeme dle požadavků zákazníka, podle projektové dokumentace nebo doporučíme náš návrh vhodné nátěrové hmoty podle normy ČSN EN ISO 12944

Základem kvalitně provedené protikorozní ochrany je její následná kontrola. Při kontrole používáme kvalitní vybavení a tudíž ručíme nejen za kvalitu přípravy a realizace, ale i samotné kontroly.Kontrola tloušťky mokrého nátěrového filmu – hřebenovými měrkami

Kontrola tloušťky mokrého nátěrového filmu – hřebenovými měrkami
Měření tloušťky suchého nátěrového filmu – ELCOMETER 456

Měření tloušťky suchého nátěrového filmu – ELCOMETER 456

Kontrola klimatických podmínek

Kontrola klimatických podmínek
Hodnocení přilnavosti nátěrů

Hodnocení přilnavosti nátěrů